Hållbarhetspolicy

Vår syn på hållbarhet och varför det är viktigt

Hållbarhet är en grundläggande och central del i Ericsson & Partners verksamhet som bygger på att skapa långsiktigt värde för och förtroende hos våra kunder. Det är vårt ansvar att se till framtiden och investera med våra kunders långsiktiga välstånd som första prioritet, vilket i stort sett sammanfattar själva definitionen av vad hållbarhet är. Därmed formar vi medvetet en företagskultur där våra medarbetare verkligen förstår vikten av hållbarhet i dessa alla sammanhang och vi välkomnar den snabba och positiva utveckling som sker mot mer medvetenhet kring ämnet på olika nivåer i samhället.

Vi väljer att ta hänsyn till hållbarhet i vår investeringsverksamhet först och främst för att det helt enkelt är rätt att göra så. Vi förstår vår roll på de finansiella marknaderna och tar ansvar för att våra investeringar skall medföra enklare och bättre finansieringsmöjligheter för de bolag som tänker hållbart och gör vår värld till en bättre plats på lång sikt.

Att investera hållbart är dock inte endast rätt ur ett etiskt perspektiv. Det är även otroligt logiskt ur ett rent finansiellt perspektiv. Bolag som inte bedriver ett seriöst hållbarhetsarbete och inte fokuserar på att skapa långsiktig nytta för samtliga av sina intressenter (aktieägare, kunder, samarbetspartners och samhälle) förlorar alltmer konkurrenskraft i dagens marknadsklimat. Dessa bolag är dessutom i mycket större utsträckning exponerade mot reella risker så som striktare lagkrav och böter. Av samma anledningar är det bolag som tar hållbarhetsfrågan på allvar som kommer stå som vinnare i det långa loppet, vilket gör det viktigt att ta hänsyn till dessa aspekter för att fatta goda investeringsbeslut. Till följd av att världen dessutom enats kring en kraftfull strävan mot FN:s globala mål för hållbar utveckling och Parisavtalet öppnas det upp stora affärsmöjligheter inom särskilt främjande applikationer och områden. Exempel på sådana områden är elektrifiering, resurseffektivisering, förnybar energiproduktion, miljöteknik, cirkulära affärsmodeller, hälsovård och utbildning. Dessa områden har stor tillväxtpotential under många årtionden framöver. Det är ytterligare en aspekt som gör det finansiellt motiverat att integrera hållbarhetsaspekter i vår investeringsprocess.

Vår process för att investera hållbart

För att säkerställa att våra investeringar är ansvarsfulla och hållbara samt för att möjliggöra att vi kan dra nytta av de strukturella förändringar som sker kopplat till synen på och transformationen mot ökad hållbarhet i omvärlden, arbetar vi enligt en process som bygger på två grundpelare. Kvalitativa utvärderingar och Exkluderingar. I praktiken innebär det att vi i vår investeringsanalys noga utvärderar den påverkan ett företags verksamhet har på omvärlden, främst med hänsyn till FN:s globala mål för hållbar utveckling, och utöver detta har vi tydliga riktlinjer för vad vi inte investerar i. Riktlinjerna för exkludering gäller för direktinvesteringar i aktier och obligationer vilket utgör den absoluta merparten av våra investeringar sett till förvaltat kapital. De gäller inte för investeringar i ETF:er eller Alternativa tillgångar då dessa är svårare att kontrollera.

Kvalitativ utvärdering

Vi strävar efter att investera i bolag som bedriver ett seriöst hållbarhetsarbete då vi är övertygade om att dessa bolag är de långsiktiga vinnarna. Klimathänsyn och effektivare utnyttjande av våra gemensamma resurser är en mycket omfattande och långvarig strukturell trend och därför finns det en signifikant tillväxtpotential för de bolag som har särskilt hållbara produkter och affärsmodeller, drivet av en ökande efterfrågan på dessa. Strävan mot sociala hållbarhetsmål utgör liknande trender sett till omfattning och uthållighet. Att utvärdera ett företags hållbarhetsarbete och hur deras verksamhet kan bidra till samhället i stort är därför en naturlig del av våra generella processer och en del i det kvalitativa underlaget för varje investeringsbeslut. Aspekter i bolagen som utvärderas med hänsyn till FN:s globala mål för hållbar utveckling är den egna verksamhetens drift, verksamhetens effekt på andra företags och privatpersoners omvärldspåverkan samt bolagets målsättningar i hållbarhetsarbetet.

Exkludering

Det är av yttersta vikt att de bolag vi investerar i följer internationella lagar och konventioner. Av denna anledning investerar vi inte i följande:

  • Bolag som inte respekterar mänskliga rättigheter.
  • Bolag vars verksamhet bidrar till allvarlig miljöförstörelse.
  • Bolag involverade i systematisk korruption och finansiell brottslighet.
  • Bolag som säljer kontroversiella vapen så som klusterbomber, kärnvapen, landminor, biologiska- och kemiska vapen.

Vi har även valt att exkludera bolag verksamma inom särskilda branscher som vi anser ohållbara ur ett miljömässigt eller socialt perspektiv. Dels på grund av skadan verksamheterna medför på samhället och på grund av de betydande risker som är associerade med ett ägande av bolag i dessa branscher. Således investerar vi inte i bolag verksamma inom branscherna olja, kol, vapen, alkohol och pornografi samt är restriktiva avseende branscherna tobak och hasardspel. De bolag som exkluderats till följd av reglerna som beskrivits ovan kan ses längst ner på sidan. Listan baseras på exkluderingslistor från tre etablerade aktörer vi anser vara långt framme i sitt hållbarhetsarbete (SEB, Nordea och Storebrand) och uppdateras halvårsvis.

Policy för integrering av hållbarhetsrisker

Vi har antagit en policy för integrering av hållbarhetsrisker där vi anger hur hållbarhetsrisker är integrerade i investeringsbeslutsprocessen. Läs vår: Policy för integrering av hållbarhetsrisker.

Ersättningspolicy förenlighet med policyn för integrering av hållbarhetsrisker

Bolagets ersättningspolicy ska vid var tid vara förenlig med bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker.

Syftet med bolagets ersättningspolicy är att motverka ett risktagande som inte är förenligt med portföljernas eller fondens riskprofil, avtal om portföljförvaltning, fondbestämmelser eller kundernas bästa intresse. Bolagets ersättningsstruktur uppmuntrar inte till överdrivet risktagande, inte heller när det gäller hållbarhetsrisker. Anställda ska inte vid utförandet av arbetsuppgifter kunna ta överdriven risk eller kunna bortse ifrån identifierade hållbarhetsrisker. De som bedöms kunna ta risker i relation till bolagets Policy för integrering av hållbarhetsrisker är VD och vice VD. Efterlevnad av bolagets policy för integrering av hållbarhetsrisker utgör en parameter vid beslut ifall de kvalitativa kriterierna för rörlig ersättning är uppfyllda.

Uppförandekoder och Internationella standarder

Som en del i bolagets beaktande av negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer följer bolaget internationella uppförandekoder såsom de tio principerna i FN Global Compact och FN:s vägledande principer för företagande och mänskliga rättigheter.

Exkluderingslista

Senast uppdaterad September 2021

Bolag
Anledning
Aboitiz Equity Ventures Inc Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Aboitiz Power Corp Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Adaro Energy PT Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Adaro Energy Tbk Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
AES Corp Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
AGL Energy Limited Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Agritrade Resources Ltd. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Alliance Holdings GP LP Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Alliant Energy Corp Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Ameren Corp Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
American Electric Power Inc Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Anglo American Plc Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Anglogold Ashanti Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Arch Coal, Inc. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Arthur J Gallagher & Co Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Astra International Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Banpu Public co Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Barrick Gold Corp Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Bayan Resources Tbk Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
BHP Group Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Bukit Asam Tbk Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Bumi Resources Tbk Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Canadian Natural Resources Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Cargill Inc Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Cenovus Energy Inc Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
CEZ AS Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
China Coal Energy Co Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
China Coal Energy Co, Ltd. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
China Power International Development Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
China Resources Power Holdings Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
China Shenhua Energy Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Chugoku Electric Power Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Cloud Peak Energy, Inc. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
CLP Holdings Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
CMS Energy Corp Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
CNOOC Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Coal India Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Coal IndiaLtd. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
CONSOL Energy, Inc. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Daewoo International Corp Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Datang International Power Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
DMCI Holdings Inc Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
DMCI Holdings, Inc. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
DTE Energy Corp Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Duke Energy Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Electric Power Development Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Electricity Generating PCL Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Evergy Inc. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Exxaro Resources Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Feishang Anthracite Resources Ltd. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Firstenergy Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Foresight Energy LP Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Fortis Inc Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
GD Power Development Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Genting BHD Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Genting Plantations Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Genting Singapore Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Glencore PLC Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Glow Energy Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Golden Eagle Energy Tbk Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Guanghui Energy Co., Ltd. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Gujarat Mineral Development Corp. Ltd. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Hallador Energy Co. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
HAP Seng Consolidated Bhd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Harum Energy Tbk Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
HK Electric Investments & HK Electric Investments Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Huadian Power International Corp Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Huaneng Power International Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Hubei Energy Group Co Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
IJM Corporation Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Imperial Oil Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Indika Energy Tbk Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Indo Tambangraya Megah PT Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Indofood Sukses Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Inner Mongolia Mengdian Huaneng Thermal Power Corporation Limited Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
INNER MONGOLIA YITAI B Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Inner Mongolia Yitai Coal Co, Ltd. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Inter Pipeline Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
IOI Corporation Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Kuala Lumpur Kepong Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Kuzbasskaya Toplivnaya Kompaniya PJSC Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Kyushu Electric Power Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
L&L Energy, Inc. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Lubelski Wegiel BOGDANKA SA Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Marathon Oil Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
METALLURGICAL CHINA A Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
MMC Norilsk Nickel Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
NACCO Industries, Inc. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
New Hope Corp. Ltd. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Nisource Inc. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
NRG Energy Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
NTPC Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
OGE Energy Corp Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Origin Energy Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Peabody Energy Corp. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
PGE SA Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Pinnacle West Capital Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Power Assets Holdings Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
PPL Corp Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
RWE AG Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Sasol Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
SDIC Power Holdings Co Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Semirara Mining & Power Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Shaanxi Coal Industry Co Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Shanxi Lu’an Environmental Energy Development Co Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Shanxi Meijin Energy Co Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Shanxi Xishan Coal and Electricity Power Co. Ltd. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Shenzen Energy Group Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Sime Darby Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Sime Darby Plantation Bhd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
SK Holdings Co Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
South32 Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Southern Company Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Southern Kuzbass Coal Co. PJSC Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Suncor Energy Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Tambang Batubara Bukit Asam Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Tata Power Co Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Teck Resources Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Tenaga Nasional Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
The Lanna Resources Public Co., Ltd. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Tohoku Electric Power Co Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Tokyo Electric Power Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Uniper SE Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
United Tractors Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Vale SA Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Vedanta Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Vistra Energy Corp Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Volkswagen AG Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Washington H Soul Pattinson & Co Ltd Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Westmoreland Coal Co. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Whitehaven Coal Ltd. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Wisconsin Energy Corp Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Xcel Energy Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Yancoal Australia Ltd. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Yanzhou Coal Mining Co Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Zhejiang Zheneng Electric Power Co., Ltd. Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Zijin Mining Group Co Allvarlig klimat- och miljöförstörelse
Alstom Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
AviChina Industry & Technology Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Bank Hapoalim Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Bank Leumi Le-Israel Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Bayer AG Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Cemex Cpo Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Centrais Eletricas Brasilier Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
China National Chemical CorpKina Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Deutsche Telekom AG Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Dongfeng Motor Group Co Ltd Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
DXC Technology Co Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Elbit Systems Ltd Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Elsewedy Electric Co. Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Enbridge, Inc Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Energy Transfer LP Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
First Pacific Co. Ltd. Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
First Solar Inc Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
General Motors Co Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Group 4 Securior Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Grupo Mexico Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Heidelberger Zement Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Iberdrola Finanzas SA Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Incitec Pivot Ltd Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Israel Discount Bank Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Johnson & Johnson Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Mizrahi Tefahot Bank Ltd Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Motorola Solutions Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Oil & Natural Gas Corp Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Petrochina Co Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Posco Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Severstal Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Southern Copper Corp Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
TC Energy Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Turkcell Iletisim Hizmet Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Universal Health Services Inc Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
Walmart Inc Brott mot mänskliga rättigheter / internationell lag
China Railway Group Korruption och finansiell brottslighet
Gerdau SA Korruption och finansiell brottslighet
JBS SA Korruption och finansiell brottslighet
Korea Electric Power Korruption och finansiell brottslighet
Leonardo Korruption och finansiell brottslighet
Lotte Chemical Corp Korruption och finansiell brottslighet
Novartis AG Korruption och finansiell brottslighet
Olympus Corp Korruption och finansiell brottslighet
Petroleo Brasileiro SA (Petrobras) Korruption och finansiell brottslighet
ZTE Corp Korruption och finansiell brottslighet
AECOM Produktion av kontroversiella vapen
Airbus Group Produktion av kontroversiella vapen
Aryt Industries Ltd Produktion av kontroversiella vapen
Babcock International Group PLC Produktion av kontroversiella vapen
BAE Systems plc Produktion av kontroversiella vapen
Bharat Dynamics Ltd. Produktion av kontroversiella vapen
Boeing Corp Produktion av kontroversiella vapen
Booz Allen Hamilton Holding Corp Produktion av kontroversiella vapen
Brookfield Asset Management Inc. Produktion av kontroversiella vapen
Brookfield Business Partners LP Produktion av kontroversiella vapen
BWX Technologies, Inc Produktion av kontroversiella vapen
CACI International, Inc Produktion av kontroversiella vapen
China Shipbuilding Industry Produktion av kontroversiella vapen
CNIM Group SA Produktion av kontroversiella vapen
Cohort Plc Produktion av kontroversiella vapen
Esterline Technologies Corporation Produktion av kontroversiella vapen
Fluor Corporation Produktion av kontroversiella vapen
Fortive Corp Produktion av kontroversiella vapen
General Dynamics Corp Produktion av kontroversiella vapen
GP Strategies Corporation Produktion av kontroversiella vapen
Hanwha Corp Produktion av kontroversiella vapen
Honeywell International Produktion av kontroversiella vapen
Huntington Ingalls Industries Inc Produktion av kontroversiella vapen
Jacobs Engineering Group Produktion av kontroversiella vapen
L3Harris Technologies, Inc. Produktion av kontroversiella vapen
Larsen & Toubro Ltd Produktion av kontroversiella vapen
Leidos Holdings Inc. Produktion av kontroversiella vapen
Lockheed Martin Produktion av kontroversiella vapen
Motovilicha Plats PJSC Produktion av kontroversiella vapen
Northrop Grumman Corporation Produktion av kontroversiella vapen
Raytheon Company Produktion av kontroversiella vapen
Rolls-Royce Holdings PLC Produktion av kontroversiella vapen
S&T Dynamics Co, Ltd Produktion av kontroversiella vapen
Safran Produktion av kontroversiella vapen
Serco Group Plc Produktion av kontroversiella vapen
Textron Inc Produktion av kontroversiella vapen
Thales Produktion av kontroversiella vapen
TransDigm Group Incorporated Produktion av kontroversiella vapen
United Technologies Corp Produktion av kontroversiella vapen
Se hela listan Stäng listan

På Ericsson & Partners webbplats använder vi cookies för att underlätta för dig som användare. Läs mer om cookies här.